Με βάση το θερμικό αποτύπωμα και τα επίπεδα υγρασίας, εντοπίζουμε θερμογέφυρες και κρυφές διαρροές

Η θερμοκάμερα ενδείκνυται για τον προσδιορισμό των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειακών θερμοκρασιών. Μέσω της θερμοκάμερας πραγματοποιείται αποτύπωση της κατανομής των επιφανειακών θερμοκρασιών όλων των δομικών στοιχείων του υπό μελέτη κτιρίου. Η λειτουργία της στηρίζεται στην ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις επιφάνειες και αντιστοιχεί στο υπέρυθρο φάσμα. Τα χρώματα που υπάρχουν στις υπέρυθρες λήψεις («θερμοφωτογραφίες») αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία η οποία μπορεί να διαβαστεί από την κλίμακα που υπάρχει συνήθως στο δεξί μέρος της εικόνας και κυμαίνεται από πολύ υψηλές μέχρι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, με αντίστοιχη απεικόνιση από το πολύ ανοιχτό κίτρινο ως το βαθύ μπλε.

Όσον αφορά το όργανο (θερμοκάμερα) αυτό καθ’ αυτό , τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή και χρήση του είναι:

  • Η ευαισθησία της κάμερας είναι συνάρτηση του ανιχνευτή της, και επιτρέπει τη δημιουργία ευδιάκριτων (ζωντανών) εικόνων. Η ευαισθησία αποτελεί αποτέλεσμα της διακριτικής ευχέρειας της κάμερας να δέχεται και να αποτυπώνει υπέρυθρη ακτινοβολία, και κατά συνέπεια επιφανειακή θερμοκρασία. Μία τυπική τιμή ικανοποιητικής θερμικής ευαισθησίας είναι της τάξης του 0,1οC ευαισθησίας στους 30οC.
  • Η ακρίβεια της μέτρησης. Τυπική καλή τιμή είναι της τάξης του ±2%
  • Η ποιότητα της θερμικής εικόνας, όπως αυτή μετράται με την ανάλυση της εικόνας. Ενδεικτικά αρκετά καλή θεωρείται μια ελάχιστη ανάλυση 160×120 pixels.
  • Το εύρος του φάσματος μετρούμενης ακτινοβολίας, το οποίο κυμαίνεται στο εγγύς υπέρυθρο, από τα 8 έως τα 16 μm.
  • Το εύρος θερμοκρασίας, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από θερμοκρασίες αρκετά υπό του μηδενός και να φτάνει και σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες π.χ. από -30 έως 400°C. Κάμερα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών (πχ στη βιομηχανία) μπορεί να διαφέρουν ως προς το εύρος και τα άνω και κάτω όριά του.
  • Το εύρος του φακού, που προσδιορίζει το πεδίο όρασης του μετρούμενου αντικειμένου που μπορεί να αποτυπωθεί. Τυπικές τιμές εύρους είναι 23ο Χ 18ο. Κατά κανόνα όσο πιο ευρυγώνιος είναι ο φακός, τόσο μειώνεται η διακριτική του ευχέρεια.
thermokamera09
thermokamera10